Financieel beheer

Financieel beheer

De VvE Beheerders kan de gehele financiële administratie en boekhouding van de VvE verzorgen, wij zorgen voor de inning van de maandelijkse VvE voorschot bijdragen en handhaven het door de VvE vastgestelde VvE incassobeleid. Wij beheren – binnen onze beperkte bevoegdheid – de bankrekeningen die altijd op naam staan van de VVE en controleren de facturen en stellen deze betaalbaar voor de VvE gemachtigden bij de Bank. Wij stellen de jaarlijkse interactieve VvE begroting op voor de ALV met een advies m.b.t. de hoogte van de maandelijkse VvE voorschot bijdragen, welke wordt vastgesteld door de ALV. Ook het opstellen van de een heldere financiële VvE Jaarrekening behoort tot het financieel beheer.

De VvE Beheerders kan dit geheel voor u uitvoeren, of u hierin begeleiden en adviseren.

Onder de diensten met betrekking tot het financieel beheer worden verstaan:

  • het verzorgen van de financiële administratie;
  • het opzetten en bijhouden van de debiteuren- en crediteurenadministratie;
  • het beheren van ten name van de VvE staande bankrekening(en);
  • het (laten) controleren van de facturen en verrichten van betalingen voorzien van een tweede handtekening;
  • het incasseren van de door de leden aan de VvE verschuldigde voorschotbijdrage;
  • opstellen van de begroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende voorschotbijdragen;
  • het in samenspraak met het bestuur tijdig vervaardigen van de jaarrekening;
  • het begeleiden van de kascontrolecommissie;
  • het opstellen van kwartaal/halfjaarcijfers;
  • het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de voorschotbijdragen, het aanmanen van debiteuren en indien noodzakelijk het (doen) treffen van rechtsmaatregelen ter zake. Alle hierop voortvloeiende kosten komen voor rekening van de debiteur.