Technisch beheer

Technisch beheer

Ook een belangrijk onderdeel van VvE beheer is het technisch beheer. Het complex is namelijk het grootste bezit van uw VvE en tevens uw visitekaartje, het heeft dan ook een duidelijke verkoopmeerwaarde als de onderhoudsstaat hiervan optimaal is en blijft. Een goed onderhouden appartementencomplex komt ook de leefbaarheid ten goede. De VvE Beheerders maakt hierin een groot verschil. Wij hebben uitsluitend bouwkundig specialisten in huis. Door de juiste, onafhankelijke adviezen te hanteren – gebaseerd op een gedegen MJOP – wordt uw complex in goede staat gehouden waardoor de VvE – zeker op de langere termijn – op haar onderhoudskosten bespaart.

De VvE Beheerders kan dit geheel voor u uitvoeren, of u hierin begeleiden en adviseren.

Klik hier voor wat voorbeelden van Planmatig onderhoud.

Klik hier voor een visueel voorbeeld van de verdeling van Technisch beheer (Infographic).

Onder de diensten met betrekking tot dagelijks onderhoud worden verstaan:

 • het behandelen en registreren van reparatieverzoeken met betrekking tot het dagelijks onderhoud van het complex;
 • het behandelen en registreren van schademeldingen door eigenaren;
 • het inschakelen van een onderhoudsbedrijf of contractpartij voor uitvoering van de reparatie of het schadeherstel van bouwkundige klachten vallende onder het dagelijks onderhoud van gemeenschappelijke onderdelen;
 • het zo nodig informeren van bewoners en leden van de VvE betreffende bovenstaande werkzaamheden;
 • het controleren van uitgevoerde werkzaamheden op basis van steekproeven;
 • het controleren van de facturen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden;
 • het controleren en betaalbaar stellen van de facturen m.b.t. de contractwerkzaamheden.

Onder de diensten met betrekking tot contractbeheer worden verstaan:

 • het adviseren van de VvE inzake de benodigde onderhouds*- en dienstencontracten**;
 • het adviseren over en het selecteren van leveranciers en aanvragen van offertes;
 • het beoordelen van de offertes en opstellen van een gunningsadvies voor het bestuur;
 • het beoordelen van contracten in relatie tot gewijzigde voorwaarden of tarieven van contractpartijen;
 • het namens de VvE afsluiten van contracten met leveranciers;
 • het toezien op de uitvoering van contracten, zo nodig door middel van steekproefsgewijze controles;
 • het evalueren van contracten in relatie tot additionele kosten en/of storingen;

*)     onderhoudscontracten: contracten in relatie tot preventief onderhoud, verhelpen van storingen, controles en keuringen t.b.v. collectieve installaties zoals liften, luchtbehandelingsinstallaties, Gemeenschappelijk Satelliet Ontvangst (GSO), deurbelinstallaties, brandmeldinstallaties, beveiligingssystemen, automatische deuren, speedgates en slagbomen, verwarmingsinstallaties, warmtemeting, hydrofoor, warm- en koud waterinstallaties, dakgoten, daken, afvoeren. **)   dienstencontracten: contracten in relatie tot diensten ten behoeve van de VvE en het bijbehorende terrein zoals schoonmaak, tuinonderhoud en huismeesterdiensten.

Onder de diensten met betrekking tot duurzaamheid worden verstaan:

 • het verzorgen van een Energie Quickscan op locatie (in relatie met MJOP);
 • een onderzoek naar en advies over energiebesparende maatregelen;
 • het verzorgen van groene energiecontracten;
 • het verzorgen van haalbaarheidsstudies t.b.v. LED-verlichting, isolatiemaatregelen, PV-zonnecellen, zonnecollectoren, warmte terugwinning (WTW), warmte- en koudeopslag en/of Energie Prestatie Advies (EPA) gebouw of woning.

Onder de diensten met betrekking tot de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) worden verstaan: het op aanvraag en voor rekening van de VvE opstellen van een uitgebreide en indicatieve MJOP met behulp van een gedegen bouwkundige inspectie en op basis van conditiemetingen van bouwelementen en installaties, volgens de richtlijnen van de NEN 2767. Klik hier voor een voorbeeld van een MJOP

Onder de diensten met betrekking tot advies planmatig onderhoud worden verstaan:

 • het op aanvraag en voor rekening van de VvE zo nodig periodiek aanpassen van de door de Beheerder opgestelde MJOP op basis van een bouwtechnische inspectie;
 • het opstellen van een onderhoudsjaarplan met de werkzaamheden in een bepaald uitvoeringsjaar van het MJOP;
 • het doen van een visuele inspectie voorafgaande aan het jaar van geplande onderhoudswerkzaamheden (instandhoudingsonderhoud) en een boordeling van technische noodzakelijkheid;
 • het opstellen van een advies c.q. toelichting over bevindingen visuele inspectie ten behoeve van geplande onderhoudswerkzaamheden voor het aankomende jaar;
 • het verwerken van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden binnen het bestaande meerjaren- onderhoudsplan (MJOP).

NB: de Beheerder stelt de wijze vast waarop de meerjaren onderhoudsplanning wordt vastgelegd, tenzij partijen daarover bij het aangaan van de Beheerovereenkomst andere afspraken hebben gemaakt. Om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren werkt de Beheerder met een (door hem zelf opgesteld) MJOP.

Onder de diensten met betrekking tot de voorbereiding en toezicht planmatig onderhoud worden verstaan:

 • het opstellen van een plan van aanpak;
 • het opstellen van een technische omschrijving voor planmatige werkzaamheden die tot doel hebben het complex in stand te houden op het oorspronkelijke uitrustingsniveau (instandhoudingsonderhoud);
 • het adviseren over en het selecteren van leveranciers en aanvragen van offertes;
 • het begeleiden van eventuele inspecties met leveranciers;
 • het beoordelen van de offertes en opstellen van een gunningsadvies voor het bestuur met – uiteraard indien gewenst – een mondelinge toelichting;
 • het namens de VvE verstrekken van opdracht voor het onderhoudsproject;
 • het informeren van de betrokken bewoners;
 • het voeren van directie over het uit te voeren werk;
 • het houden van toezicht op uitgevoerde werkzaamheden door onaangekondigde controles en steekproeven;
 • het namens de VvE begeleiden van de oplevering;
 • het beoordelen van meer- en minderwerk;
 • het controleren en betaalbaar stellen van de (termijn)facturen;
 • het begeleiden van de afhandeling van gebreken die binnen drie maanden na oplevering worden geconstateerd;
 • de beheerder werkt volgens een aanbestedingsbeleid dat voor de VvE inzichtelijk is.